Flag Lang Select

TINKLAPIO PANAUDOJIMO NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017-09-10

PRAŠOME ĮDĖMIAI SUSIPAŽINTI SU ŠIUO SUSITARIMU. PERŽIŪRINT IR/ARBA NAUDOJANTIS ŠIUO TINKLAPIU, JŪS PRIIMATE IR SUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ

Šis Susitarimas (toliau – „Susitarimas“) reguliuoja Tinklapio FLIRTUOKIME.COM (G NED - Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles, toliau – „Tinklapis“) ir Paslaugų, kurias teikia Tinklapis, naudojimo tvarką. Mes pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu atlikti pakeitimus šio Susitarimo Nuostatose ir sąlygose, skelbdami peržiūrėtą Susitarimą Tinklapyje. Mes pranešime Jums apie pakeitimus, nurodę paskutinės peržiūros datą šio Susitarimo viršutinėje dalyje (po žodžių „Paskutinį kartą peržiūrėta“). Be to, jeigu pakeitimai bus žymūs, mes dėsim visas protingas pastangas, stengdamiesi informuoti Jus apie pakeitimus elektroniniu paštu, bet pakeitimai įsigalioja nepriklausomai nuo to, ar Jūs gavote pranešimą elektroniniu paštu, ar ne. Peržiūrėtas Susitarimas įsigalioja iš karto po jo paskelbimo Tinklapyje. Jei Jūs naudositės Tinklapiu po peržiūrėto Susitarimo paskelbimo, tai reiškia, kad Jūs sutinkate su šiais pakeitimais. Mes primygtinai rekomenduojame Jums kiekvieną kartą lankantis tinklapyje sulyginti su šiuo Susitarimu, kad įsitikintumėte , jog Jūs suprantate Nuostatas ir sąlygas, reguliuojančias šio Tinklapio naudojimą šiuo metu. Jeigu Jūs nesutinkate su šiuo Susitarimu (įskaitant bet kokias nuorodas į politikas ar rekomendacijas), nedelsiant nutraukite Tinklapio ir Tarnybos naudojimą.

1. Priigos teisė

a. Minimalus amžius. Norint naudotis Tinklapiu arba Tarnyba, Jums turi būti ne mažiau nei 18 metų. Naudodami šį Tinklapį Jūs patvirtinate ir garantuojate, jog pasiekėte pilnametystės Jūsų šalyje.

b. Kriminalinė praeitis. Siųsdami paraišką naudojimuisi, registruojantis ir/arba naudojant Tarnybą pažintims ir bendravimui, Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad niekada nebuvote teistas už sunkių arba prievartos nusikaltimų įvykdymą (kaip nustatyta čia) ir/arba neprivalote registruotis kokioje nors valstybinėje žinyboje kaip seksualinis nusikaltėlis.

c. Užblokuoti naudotojai. Mes pasiliekame sau teisę laikinai arba visam laikui užblokuoti Naudotojus, pažeidžiančius šias Nuostatas ir sąlygas. Jeigu Jūs esate užblokuotas, Jūs negalite naudoti šio Tinklapio arba paslaugų, kurias jis siūlo.

d. Atitinkamų įstatymų laikymasis. Jums gali būti uždrausta prieiga prie Tinklapio arba Tarnybos, jeigu šalyje, kurioje Jūs esate, tai yra ir gali būti kokio nors įstatymo, taisyklės arba visuomeninio standarto pažeidimas.

2. Tinklapio ir tarnybos naudojimas

Naudojant šį Tinklapį, Jūs sutinkate su:

a. Naudojimas tik nekomerciniais ir asmeniniais tikslais. Tinklapis ir Tarnyba skirti asmeniniam nekomerciniam jo naudotojų („Naudotojai“) naudojimui. Tokiu būdu, Jūs neturite: (I) reklamuoti arba siūlyti kitiems Naudotojams nupirkti ar parduoti kokius nors produktus ar paslaugas per Tinklapį ar tarnybą; (II) leisti kitiems Naudotojams naudotis Jūsų paskyra; (III) naudoti Tinklapį arba Tarnybą ar kokią nors jo dalį bet kokiu komerciniu būdu; (IV) sukurti arba patalpinti kokį nors prekės ženklą, logotipą arba kitą Tinklapio medžiagą, kad tai būtų pavaizduota kokiame nors kitame Tinklapyje be mūsų leidimo; (V) keisti, versti, adaptuoti, apjungti, kurti išvestinius darbus, ardyti, dekompiliuoti (atskleisti kodą), atstatyti Tinklapio darbo algoritmus ir struktūrinę schemą, išskyrus atvejus, kai aukščiau nurodytus apribojimus draudžia pritaikomi įstatymai; Arba (VI) naudoti kokią nors rankinę ar automatizuotą programinę įrangą, prietaisus arba kitus procesus norint nukopijuoti arba užkrauti duomenis iš/į Tinklapį.

b. Rizikos priėmimas. JŪS PRISIIMATE BET KOKIĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU TINKLAPIO IR / ARBA JO TARNYBOS NAUDOJIMU, įskaitant, bet ne apsiribojant, visą riziką, susijusią su bet kokiu sąveikavimu su kitais Naudotojais „online“ arba „offline“ režime. JŪS ESATE VISIŠKAI ATSAKINGI UŽ BŪTINŲJŲ ATSARGINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMĄ SUSITINKANT ARBA SĄVEIKAUJANT SU KITAIS NAUDOTOJAIS. Jūs tiesiogiai pripažįstate, kad Mes neatliekame mūsų Naudotojų išankstinio patikrinimo arba jų kriminalinės praeities patikrinimo, ir Mes netikriname, ar ta informacija, kurią jie suteikia Jums, jei tokia yra, atitinka duomenis, kuriuos jie pateikia Mums.

c. Vienas profilis. Jūs sutinkate nekurti tuo pačiu metu daugiau nei vieno unikalaus naudotojo profilio Tinklapyje ir naudoti Tinklapį tik pagal paskirtį.

3. Tinklapio medžiaga

Informacijos, kurią Jūs talpinate Tinklapyje arba siunčiate kitiems Tinklapio naudotojams, sudėtis vadinasi „Jūsų turinys“. Informacijos, kurią talpina Tinklapio ir/arba Tarnybos Naudotojai arba siunčia kitiems Naudotojams, sudėtis vadinasi „Naudotojo turinys“. Informacijos, kurią talpina Tinklapis, sudėtis vadinasi „Mūsų turinys“. Jūsų turinys, Naudotojo turinys, Mūsų turinys kartu vadinami „Tinklapio turinys“. „Tinklapis“, kaip nustatyta aukščiau, susidaro iš tinklapio Turinio ir Tinklapio pagrindinės programinės įrangos (įskaitant Tinklapio struktūrą, maketą, dizainą, išvaizdą ir funkcionalumą). Visa tai yra objektas, saugomas autorinių teisių.

Jūs patvirtinate, kad Tinklapis turi teisę (tačiau neprivalo) vykdyti prieigą, reorganizuoti, keisti ir šalinti arba apriboti prieigą prie bet kokio tinklapio Turinio, įskaitant Jūsų turinį, savo nuožiūra ir be išankstinio pranešimo arba kompensacijos išmokėjimo. Neapribojant išsakyto aukščiau prasmės, Jūs patvirtinate, kad Tinklapis gali (tačiau neprivalo) šalinti arba riboti prieigą prie bet kokio Turinio, kuris pažeidžia šį Susitarimą, arba kurį Tinklapis dėl kokios nors priežasties arba be priežasties, savo nuožiūra laiko smerktinu.

Atsižvelgiant į Jūsų sutikimą su šiomis Nuostatomis ir sąlygomis ir su jų laikymosi sąlyga, Tinklapis suteikia Jums asmeninę, neišskirtinę, ne perduodamą ir neturinčią būti perduota Tinklapio naudojimo licenciją, išskirtinai pagal šį Susitarimą.

Mūsų turinys

Mūsų turinį sudaro turinys, priklausantis Tinklapiui ir jo licenciarams. Jūs naudojate Mūsų turinį ir Tinklapį pilnai ir visiškai savo rizika, ir Jūs sutinkate su tuo, jog Mes nesame atsakingi prieš Jus už bet kokius nuostolius, kurie atsirado dėl klaidų arba neapsižiūrėjimo Tinklapio Turinyje, ar dėl to, kad Jūs arba kiti Naudotojai naudoja Tinklapio Turinį.

(b) Naudotojo Turinys

Tinklapis nėra atsakingas už Naudotojo Turinį ir jo nekontroliuoja. Tinklapis neprivalo tikrinti arba kontroliuoti Naudotojo Turinio, ir ne pritaria, netvirtina bei nevykdo jokių pareiškimų arba garantijų Naudotojo Turinio atžvilgiu. Jūs savo rizika naudojate visą Naudotojo Turinį ir sąveikaujate su kitais Naudotojais. Sąveikavimas su kitais Naudotojais yra atliekamas tiktai tarp Jūsų ir kitų Naudotojų, ir Tinklapis neprivalo tame dalyvauti. Jūs sutinkate, jog Tinklapis nėra atsakingas už bet kokią žalą, padaryta Jums dėl Jūsų sąveikavimo su kitais Tinklapio Naudotojais. Mes primygtinai prašome Naudotojų su ypatingu atsargumu bendrauti su nepažįstamais Internete.

(c) Jūsų Turinys

Jūs sutinkate, kad bet kokios informacijos, kurią Jūs skelbiate Tinklapyje arba perduodate per Tinklapį, atžvilgiu, įskaitant dokumentus, profilio informaciją, pranešimus ir komentarus (kartu vadinami „Jūsų turinys“), Jūs esate pilnai atsakingi už: (I) informaciją ir turinį, kuriuos Jūs pateikiate Tarnybai; (II) informaciją ir turinį, kuriuos Jūs talpinate, perduodate, skelbiate arba pateikiate kitu būdu (toliau – „talpinti“) su Paslaugų ir/arba Tinklapio pagalba; ir (III) Jūsų sąveikavimą su kitais užregistruotais Naudotojais mūsų Tarnybos pagalba.

Jūs įsipareigojate neteikti Tinklapiui arba kitiems Naudotojams netikslią, klaidinančią arba melagingą informaciją. Jeigu informacija, pateikta Mums arba kitam Naudotojui, vėliau tampa netikslia, klaidinančia arba melaginga, Jūs privalote nedelsiant Mums pranešti apie šiuos pokyčius.

Šiuo Jūs suteikiate Tinklapiui neterminuotą, nemokamą ir neišskirtinę tarptautinę licenciją skelbti Jūsų Turinį Tinklapyje arba bet kuriame kitame Tinklapyje, arba bet kuriose kitose laikmenose. Jūs sutinkate su tuo, jog Tinklapis bet kurio metu gali atkurti, keisti, adaptuoti, skleisti ir/arba skelbti Jūsų turinį bet kuriose laikmenose be kokios nors kompensacijos. Jūs pažadate, pareiškiate ir garantuojate, kad Jūs turite pilną teisę, galimybę ir įgaliojimus talpinti Tinklapyje Jūsų Turinį ir suteikti šią licenciją Tinklapiui.

4. Naudotojų elgesio taisyklės

Draudžiama Tinklapyje talpinti, perduoti kitiems Naudotojams informaciją arba kitu būdu imtis kokių nors veiksmų Tinklapyje arba Tarnybos pagalba, kurie:

(a) skatina rasizmą, fanatizmą arba neapykantą kokiai nors žmonių grupei arba atskiram asmeniui;

daro fizinę žalą kitiems asmenims ar asmenų grupėms;

yra skirti arba gali varginti, erzinti, grasinti, persekioti arba gąsdinti bet kokį kitą Naudotoją (-us);

yra nekorektiški, diskredituojantys, užgaulūs, nešvankūs arba nepageidautini kitu būdu;

įtraukia medžiagą, kuri yra saugoma kitų Naudotojų autorinių teisių (įskaitant nuotraukas, vaizdą ar tekstą), be Naudotojų leidimo;

įtraukia hipersaitus į turinį, kuris, kaip Jums yra žinoma arba objektyviai turėtų būti žinoma, pažeidžia kitų Naudotojų autorines teises arba prekės ženklus;

teikia informaciją apie kitus asmenis be jų leidimo;

užklausia, paskatina arba sudaro palankias sąlygas neteisėtiems veiksmams, tokiems kaip azartiniai žaidimai, instrukcija apie tai, kaip kurti arba įsigyti neteisėtų ginklų arba narkotikų, kurti, skleisti kompiuterinius virusus arba apeiti prietaisus, apsaugančius nuo kopijavimo;

skirti suklaidinti, dezinformuoti, sukčiauti arba apgauti kitus Naudotojus;

turi savyje virusų, Trojos arklių arba kitą kenkėjišką programinę įrangą ar kodus.

skatina arba traukia dalyvauti, arba palaiko politinę platformą, religiją, kultą arba sektą;

atskleidžia savo asmeninę arba kito asmens informaciją Tinklapyje arba su Tinklapio ar Tarnybos pagalba (išskyrus, kai Jūs pateikiate savo asmeninę informaciją kitam Naudotojui tiesioginio bendravimo metu), arba renka / užklausia kito asmens asmeninę informaciją komercijos arba neteisėtais tikslais;

neliečia temos, yra beprasmiški arba kitokiu būdu skirti erzinti arba įsikišti į kitų Naudotojų Tinklapio naudojimą;

yra skirti apsimesti arba kitaip iškraipyti savo prisidėjimą, ryšį arba artumą su bet kuriuo asmeniu ar organizacija, įskaitant Tinklapį;

skirti suteikti bet kokią juridinę, medicininę arba kitą profesionalią konsultaciją.

MES NEGALIME IR NEPAREŠKIAME, KAD KITI NAUDOTOJAI LAIKOSI ARBA ATEITYJE LAIKYSIS ŠIU ELGESIO TAISYKLIŲ IR BET KOKIŲ KITŲ ŠIO SUSITARIMO NUOSTATŲ, IR, KAIP TARP JŪSŲ IR TINKLAPIO, ŠIUO JŪS PRISSIMATE VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU ŽALOS PADARYMU DĖL TO, KAD KITI ASMENYS NESILAIKYS ŠIŲ TAISYKLIŲ

5. Jūsų registracija ir paskyra

(a) Registracijos sąlygos

Narystė suteikia Jums galimybę naudotis dauguma funkcijų Tinklapyje. Norint tapti Registruotu Naudotoju, Jūs turite suteikti šią informaciją („Registraciniai duomenys“): Elektroninio pašto adresas

Jūs patvirtinate, kad Registraciniai duomenys, kuriuos Jūs pateikiate: (I) yra tikri, tikslūs, aktualūs ir pilni; (II) Jūs juos tvarkote ir atnaujinate tam, kad jie liktų tikri, tikslūs, aktualūs ir pilni. Mes pasiliekame sau teisę uždrausti Jums tolesnį Tinklapio naudojimą, jei Mes, pagal savo nuožiūrą, nustatysim, kad kokie nors Jūsų Registraciniai duomenys yra netikslūs arba nepilni.

(b) Paskyros saugumas

Užbaigus registracijos Tinklapyje procesą, Jums bus suteiktas vardas ir slaptažodis. Jūs esate atsakingas už Jūsų naudotojo vardo ir slaptažodžio konfidencialumo išsaugojimą ir esate visiškai atsakingas už visus veiksmus, sąrankas ir/arba įsipareigojimus, kurie atsiranda po Jūsų naudotojo vardu ir slaptažodžiu arba paskyros numeriu, nepriklausomai nuo to, ar šitos operacijos buvo įgyvendintos Jūsų sprendimu ar ne. Jūs turite nedelsiant pranešti Mums apie bet kokį nesankcionuotą Jūsų naudotojo vardo naudojimą, taip pat apie bet kokį kitą saugumo pažeidimą. Mes negalime ir nesame atsakingi už bet kokius nuostolius arba žalą, kurie atsirado Jums nesilaikant šio punkto.

(c) Premium/VIP-narystė

Dauguma paslaugų yra teikiama tik esant Premium/VIP-narystei. Užregistruoti naudotojai, įsigiję Premium/VIP-narystę („Premium/VIP-naudotojai“), yra atsakingi už periodiškas narystės įmokas, kaip yra aprašyta registracijos atitinkamame puslapyje (-iuose). Mes pasiliekame sau teisę siūlyti Premium/VIP-narystę didesnėmis arba žemesnėmis kainomis kitiems Naudotojams, taip pat daryti nuolaidas savo nuožiūra. Apmokėjimo sąlygos pateikiamos registracijos metu.

MES PASILIEKAME SAU TEISĘ BET KOKIU METU PAKEISTI ĮMOKOS SUMĄ IR APMOKĖJIMO BŪDUS, ĮSKAITANT PAPILDOMŲ RINKLIAVŲ ARBA ATSKIRŲ APMOKĖJIMŲ UŽ TURINĮ AR PASLAUGAS ARBA PASLAUGŲ PAKEITIMUS, SUSIJUSIŲ SU ĮVAIRIAIS NARYSTĖS VARIANTAIS, KURIE ĮSIGALIOJA PO TRISDEŠIMTIES (30) DIENŲ PO PASKELBIMO ONLINE, PRIDĖJIMĄ. MES GALIME JUMS IŠSIŲSTI PAPILDOMAI PRANEŠIMUS APIE APMOKĖJIMO PASIKEITIMUS Į ELEKTRONINĮ PAŠTĄ. JEIGU ŠIE PASIKEITIMAI JUMS NEPRIIMTINI, JŪS GALITE NUTRAUKTI SAVO NARYSTĘ. TINKLAPIO NAUDOJIMAS PO ĮMOKOS SUMOS IR APMOKĖJIMO METODŲ PASIKEITIMŲ ĮSIGALIOJIMO DATOS NURODO JŪSŲ SUTIKIMĄ SU ŠIAIS PASIKEITIMAIS.

(d) Informacijos rinkimas ir konfidencialumas.

Jeigu Jūs norite gauti informacijos dėl mūsų informacijos rinkimo būdų, susipažinkite su mūsų Konfidencialumo politika pagal nuorodą puslapio apačioje.

(e) Informacijos atskleidimas atvejais, numatytais įstatymo. Jūs pripažįstate ir sutinkate su tuo, kad Mes galime atskleisti informaciją, kurią Jūs pateikėte, atvejais, numatytais įstatymo, arba jei Mes savo nuožiūra manome, jog informaciją būtina atskleisti tam, kad: (I) laikytis įstatymų, užklausų arba įsakymų, gautų iš teisėsaugos organų, arba bet kurio kito teismo proceso metu (nepriklausomai nuo to, ar galiojantys įstatymai reikalauja atskleisti informaciją); (II) saugoti ir ginti teises ir nuosavybę, kurie priklauso Mums arba tretiesiems asmenims; arba (III) ginti kažkieno sveikatą arba saugumą, jei, pavyzdžiui, egzistuoja žalos padarymo arba prievartos tam arba kitam asmeniui (įskaitant Jus) grėsmė.

6. Atleidimas nuo garantijų

JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD TINKLAPIS, TARNYBA IR BET KURI INFORMACIJA, PRIEINAMA TINKLAPYJE ARBA TARNYBOJE AR JŲ PAGALBA, YRA PATEIKIAMA NAUDOJANTIS PRINCIPU „KAIP YRA“. ŠIUO JŪS SUTINKATE, KAD TINKLAPIS IR TARNYBA YRA SKIRTI TIK PRAMOGINIAMS TIKSLAMS, IR JŪS NAUDOJATE JĮ/JUOS SAVO RIZIKA. TINKLAPIS YRA ATLEIDŽIAMAS NUO BET KOKIOS FORMOS GARANTIJŲ, AKIVAIZDŽIŲ AR ĮMANOMŲ. NEI TINKLAPIS, NEI BET KAS IŠ SUSIJUSIŲ ASMENŲ, NIEKAS IŠ PAREIGŪNŲ, DIREKTORIŲ, LICENCIARŲ, DARBUOTOJŲ ARBA ATSTOVŲ NEPAREIŠKIA IR NEGARANTUOJA, (I) KAD TINKLAPIS ARBA TARNYBA ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS ARBA BUS TIKSLUS, PILNAS, PATIKIMAS ARBA BE KLAIDŲ; (II) KAD TINKLAPIS ARBA TARNYBA BUS VISADA PRIEINAMAS ARBA KAD JO DARBAS VISADA BUS NEPERTRAUKIAMAS, PRIEINAMAS, SAVALAIKIS ARBA SAUGUS; (III) KAD BET KOKIOS KLAIDOS TINKLAPYJE ARBA TARNYBOJE BUS IŠTAISYTOS ARBA KAD TINKLAPIS ARBA TARNYBA NETURI VIRUSŲ, KIRMINŲ, TROJOS ARKLIŲ AR KITŲ KENKĖJIŠKŲ SAVYBIŲ; (IV) BET KOKIŲ MEDŽIAGŲ, PASKELBTŲ ARBA PRIEINAMŲ TINKLAPYJE AR TARNYBOJE / SU JŲ PAGALBA, TIKSLUMAS, PATIKIMUMAS, SAVALAIKIŠKUMAS ARBA PILNUMAS, ĮSKAITANT MEDŽIAGĄ NAUDOTOJO PROFILIUOSE; IR (V) BET KOKIOS NUMANOMOS GARANTIJOS, KURIOS ATSIRANDA DĖL KOKIŲ NORS DALYKINIŲ SANTYKIŲ ARBA NAUDOJANT PREKYBINĘ PRAKTIKĄ. TINKLAPIS ATSISAKO, IR ŠIUO JŪS ATLEIDŽIATE JĮ NUO BET KOKIŲ PAREIGŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, TEISIŲ, PRETENZIJŲ ARBA TEISMO APSAUGOS PRIEMONIŲ, KURIE ATSIRANDA ARBA YRA SUSIJĘ SU ŠIO TINKLAPIO ARBA TARNYBOS NAUDOJIMU, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA TINKLAPIO AR SU JUO SUSIJUSIŲ ASMENŲ APLAIDUMO (AKTYVAUS, PASYVAUS ARBA SĄLYGINIO) PASEKMĖ.

NEAPRIBOJANT BENDROS AUKŠČIAU IŠSAKYTO PRASMĖS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD TINKLAPĮ KURIA IR TVARKO KAI KURIE PROFILIAI TINKLAPYJE, IR KAD KAI KURIE TINKLAPIO „NARIAI“ YRA FIKTYVŪS ASMENYS, KURIUOS SUKŪRĖ TINKLAPIO DARBUOTOJAI ARBA AGENTAI, KURIUOS MES TOLIAU VADINAME „PARTNERĖMIS“. ŠIUO JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, JOG TINKLAPIS GALI ATSAKYTI Į JŪSŲ PRANEŠIMUS PARNERĖMS SU DARBUOTOJŲ, AGENTŲ ARBA ROBOTŲ POKALBIŲ LANGE PAGALBA, KURIE DEDASI IŠGALVOTAIS ŽMONĖMIS, PRISTATYTAIS TOKIŲ PARTNERIŲ PROFILIUOSE. JŪS PATYS SAVANORIŠKAI LEIDŽIATE TINKLAPIUI NAUDOTI ŠIAS PARTNERES IR IŠGALVOTUS PROFILIUS NORINT PAGERINTI JŪSŲ DARBĄ SU TINKLAPIU, RINKTI DUOMENIS NAUDOTOJŲ, PRIORITETŲ IR PATIRTIES ATŽVILGIU, TAIP PAT KONTROLIUOTI, KAD NAUDOTOJAI LAIKYTŲSI TINKLAPIO NAUDOJIMO SĄLYGŲ IR TAISYKLIŲ. PARTNERIŲ PROFILIAI PAŽYMĖTI ŽALIU ŽENKLU ANT ANKETOS PUSLAPIO ARBA, KAI KURIAIS ATVEJAIS, ŽALIU TAŠKU.

JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD ĮEINATE Į TINKLAPĮ IR TARNYBĄ SAVO NUOŽIŪRA, SAVO RIZIKA, IR TAI, KAD JŪS ESATE ASMENIŠKAI ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, PADARYTĄ JUMS ARBA JŪSŲ TURINIUI, KURIS JUMS BUVO PADARYTAS NAUDOJANTIS ŠIUO TINKLAPIU AR TARNYBA.

7. Atsakomybės apribojimas

TINKLAPIS ARBA BET KURIE SU JUO SUSIJĘ ASMENYS ARBA BET KURIE JO PAREIGŪNAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, ATSTOVAI, INFORMACIJOS TIEKĖJAI ARBA LICENCIATAI JOKIU BŪDU NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, BAUDOS IR KITUS NUOSTOLIUS (NEPRIKLAUSOMAI NUO VEIKSMŲ FORMOS), ATSIRANDANČIUS DĖL (I) BET KOKIO ASMENS TINKLAPIO ARBA TARNYBOS NAUDOJIMO, ĮSKAITANT, BET NE APSIRIBOJANT, BET KOKIĄ ŽALĄ, SĄLYGOTĄ PRIKLAUSOMYBE ARBA BET KOKIU UŽLAIKYMU, NETIKSLUMAIS, KLAIDOMIS ARBA APLAIDUMU BET KOKIOJE INFORMACIJOJE IR TURINYJE, GAUTUOSE PER TINKLAPĮ; (II) BET KOKĮ TINKLAPIO ARBA TARNYBOS NAUDOJIMĄ ARBA NEGALĖJIMĄ NAUDOTI DĖL KOKIOS NORS PRIEŽASTIES, ĮSKAITANT, BET NE APSIRIBOJANT, RYŠIO PROBLEMAS ARBA BET KURIUOS KITUS INFORMACIJOS, GAUTOS PER TINKLAPĮ, PERDAVIMO IR PRISTATYMO GEDIMUS, ARBA (III) BET KOKIŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ APTARIMO, PIRKIMO, ĮSIGIJIMO TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI PER TINKLAPĮ VISAIS ATVEJAIS, NET JEIGU BUVO INFORMUOTI DĖL TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĖS. JOKIOMIS APLINKYBĖMIS TINKLAPIS NĖRA ATSAKINGAS PRIEŠ JUS PILNA AR VISUMINE ATSAKOMYBĖS SUMA, KURI VIRŠIJA 100 EURŲ ARBA SUMA, KURIĄ JŪS IŠMOKĖJOTE TINKLAPIUI UŽ NAUDOJIMĄSI TINKLAPIU PER ŠEŠIS (6) MĖNESIUS, PRIKLAUSOMAI NUO TO, KAS MAŽIAU.

8. Nutraukimas

Jūsų teisės pagal šį Susitarimą yra automatiškai nutraukiamos, jeigu Jūs nesilaikote kokios nors šio Susitarimo sąlygos. Norint užtikrinti šį teisių nutraukimą, Tinklapis neturi pateikti jokių pranešimų. Be to, Mes galime nutraukti šio Susitarimo veikimą bet kuriuo laiku ir dėl bet kurios priežasties arba be priežasties ir galime pranešti apie tokį nutraukimą bet kuriais būdais, įskaitant, bet ne apsiribojant, tokio pranešimo patalpinimą Tinklapyje arba kitą viešojo pranešimo apie šį nutraukimą būdą. Po Jūsų teisių nutraukimo Jūs turite nustoti naudoti Tinklapį.

9. Šlamštas ir leidžiami naudojimo būdai

Mes siūlome Jums papasakoti savo draugams apie Tinklapį. Tačiau, Jūs galite tai padaryti tik su priemonių, atitinkančių Jūsų interneto ryšio tiekėjo sąlygas, taip pat esminius tinkamo naudojimo ir elgesio Internete standartus, pagalba.

10. Grįžtamasis ryšys

Visi pranešimai, kuriuos Jūs siunčiate Mums, įskaitant grįžtamojo ryšio duomenis, tokie, kaip klausimai, komentarai arba pasiūlymai Tinklapio atžvilgiu (kartu vadinami „Grįžtamasis ryšys“), nėra konfidenciali informacija ir Mes galime juos naudoti bet kokiems tikslams, įskaitant, bet ne apsiribojant, produktams, turintiems savyje tokį grįžtamąjį ryšį, sukurti, pagaminti arba reklamuoti, neinformavus arba neišmokėjus Jums kompensacijos. Suteikdami grįžtamąjį ryšį, tuo pačiu Jūs suteikiate Tinklapiui neterminuotą, nemokamą grįžtamojo ryšio naudojimo ant bet kurios laikmenos ir bet kurioje pasaulio šalyje licenciją.

11. Atlyginimas

Jūs garantuojate atleisti, apsaugoti ir atlyginti Tinklapio, jo pareigūnų, direktorių, darbuotojų, dukterinių įmonių, rangovų, subrangovų, tiekėjų, agentų, partnerių ir filialų, teisėtų įpėdinių ir cesionarijų (perėmėjų) nuostolius pagal visus įsipareigojimus, pretenzijas, reikalavimus ir išlaidas, įskaitant advokato honorarus, kurie buvo sąlygoti ar atsirado dėl Jūsų neteisingo Tinklapio ir/arba Tarnybos panaudojimo, arba dėl Jūsų arba Jūsų turinio intelektualios nuosavybės teisių pažeidimo arba kokių nors kitų bet kurios trečiosios šalies teisių pažeidimo. Mes galime suteikti savo išskirtinę gynybą ir ginčo kontrolę, pagal kurį Jūs turėsite atlyginti nuostolius, o Jūs, savo ruožtu, tokiu atveju sutinkate su Mumis bendradarbiauti.

12. Specialus automatinio narystės pratęsimo pasiūlymas

Jeigu Jūs pirmą kartą tapote flirtuokime.com nariu, Jūs galite pasinaudoti mūsų Specialiu automatinio narystės pratęsimo pasiūlymu (nemokamas 3 mėnesių arba 12 mėnesių tarifinio plano pratęsimas 3 mėnesiams). Jums būtina:

- Užsiregistruoti ir apmokėti bent tris (3) mėnesius iš eilės, arba pajungti tarifinį planą 3 arba 12 mėnesių
- Visada laikytis flirtuokime.com naudojimo sąlygų
- Įkelti į profilį bent vieną nuotrauką
- Užeiti į Tinklapį ne rečiau nei kartą per 7 dienas
- Kreiptis į palaikymo tarnybą iki 2017 metų sausio 31 d.

Pagal šias Sąlygas, taip pat norint užtikrinti nuolatinį ir nepertraukiamą prieigą prie Jūsų narystės, Jūsų narystė bus pratęsiama automatiškai kitiems laikotarpiams tam pačiam terminui, kuris buvo iš anksto išrinktas Tinklapio nariams pagal aktualųjį, ne reklaminį tarifą, jeigu tik Jūs ne atšaukiate ar ne atitinkate Specialaus automatinio narystės pratęsimo pasiūlymo reikalavimus. Narystės pratęsimo kaina, pasirašant SMS žinute, sudaro 2,95 eurų per savaitę, pratęsimas įvyksta 1 kartą per savaitę, Tinklapis pasilieka sau teisę pratęsti narystę pagal nuolaidos tarifą, nustatydamas jį savo nuožiūra. Norint išjungti automatinį narystės pratęsimą, reikia išsiųsti SMS su tekstu FLIRT STOP telefono numeriu 1394, arba kreiptis į palaikymo tarnybą.

flirtuokime.com pasilieka sau teisę keisti, pristabdyti arba atšaukti Specialųjį automatinio narystės pratęsimo pasiūlymą bet kuriuo laiku, be išankstinio pranešimo. flirtuokime.com sprendimai yra galutiniai, įskaitant, bet ne apsiribojant, teisę gauti šį pasiūlymą 3 mėnesiams.

Šis pasiūlymas negali būti perduotas ir juo gali naudotis tik vienas Narys.

13. Kitos sąlygos

(a) Išskirtinumas

Šis Susitarimas yra pilnas ir išskirtinis susitarimas tarp Jūsų ir Tinklapio ir jis pakeičia bet kokias kitas žodines ar raštines komunikacijas tarp šalių šiuo klausimu. Taip pat yra apsaugotos visos teisės, kurios nebuvo nurodytos šiame Susitarime akivaizdžiai.

(b) Neatsisakymas nuo teisės

Jūs pripažįstate ir sutinkate su tuo, kad Tinklapio, jo teisėtų įpėdinių arba cesionarijų, arba mūsų turinio tiekėjų kažkokių konkrečių šių Sąlygų nuostatų nesilaikymas negali būti vertinamas kaip tokios nuostatos (-ų) arba bet kokios kitos nuostatos (-ų) tolimesnio įvykdymo atsisakymas arba prevencija, sutrukdymas.

(c) Susitarimo nuostatų autonomiškumas

Jeigu kokia nors šio Susitarimo nuostata pripažinta negaliojančia dėl kokios nors priežasties, tokia nuostata bus pakeista tik tiek, kiek tai yra būtina sudaryti galimybę ją įvykdyti, ir toks sprendimas neįtakos tokios nuostatos įvykdymo esant kitoms aplinkybėms arba kitų šio Susitarimo nuostatų įvykdymo bet kokiomis aplinkybėmis.

(d) Jurisdikcija

Šis Susitarimas reguliuojamas Škotijos įstatymų, neatsižvelgiant į kolizinės teisės nuostatas, ir Jūs šiuo sutinkate į išskirtinę valstybinių ir federalinių teismų, posėdžiaujančių Edinburge, Škotija, jurisdikciją. Šiuo Jūs sutinkate, kad bet kokie ginčai ar pretenzijos, atsiradę dėl šio Susitarimo arba kaip jo vykdymo arba aiškinimo rezultatas, yra po išskirtine asmenine Edinburgo, Škotija, teismų jurisdikcija. Šiuo Jūs atsisakote ginčyti vietą arba jurisdikciją dėl nepatogumo arba dėl bet kurios kitos priežasties, ir Jūs atsisakote nuo bet kurios teisėtos arba kitos teisės atitinkamai tarptautinius įstatymus, sutartis arba šalies, kurioje Jūs gyvenate, įstatymus, iškelti bylą, susijusią su Tinklapiu, Tarnyba arba šiuo Susitarimu, norint jį sureguliuoti šioje jurisdikcijoje.

(e) Kolektyvinio ieškinio atsisakymas

Jūs sutinkate su tuo, jog bet koks ginčas tarp Jūsų ir Tinklapio, Tarnybos ar šio Susitarimo, turi būti sprendžiamas individualia tvarka, ir kad Jūs neprisijungsite ar neapjungsite savo pretenzijų su kitų narių pretenzijomis ir neteiksite kokių nors ieškinių kaip grupės atstovas ar narys arba kaip patikėtinis.

14. Pranešimai

Visi raštiški pranešimai, skirti Tinklapiui, turi būti pristatyti elektroniniu paštu adresu support@flirtuokime.com. Tinklapis gali pranešti Jums apie pokyčius šiame Susitarime ar bet kuriuose kituose klausimuose patalpindamas tokius pranešimus Tinklapyje. Tinklapis gali keisti savo adresą, patalpinęs Tinklapyje informaciją apie tokį pasikeitimą.

15. Autorinių teisių apsaugos skaitmeniniame amžiuje įstatymas

Jeigu Jums tapo žinoma apie kažkokį turinio taisyklių Tinklapyje pažeidimą, praneškite apie tai Mums. Mes imamės veiksmų numanomo pažeidimo atžvilgiu pagal Autorinių teisių apsaugos skaitmeniniame amžiuje įstatymą ir kitus pritaikomus intelektualios nuosavybės įstatymus, kurie gali nulemti tai, jog medžiagos, kurios, kaip teigiama, yra netikros veiklos objektas, bus pašalintos arba prieiga prie jų bus atjungta.

JEIGU JŪS TURITE KLAUSIMŲ DĖL ŠIŲ SĄLYGŲ IR TINKLAPIO NAUDOJIMO SĄLYGŲ, PRAŠOME SIŲSTI JUOS ELEKTRONINIU PAŠTU support@flirtuokime.com